Kaya Klinik Sağlık Turizm Ticaret Limited Şirketi

Hasta Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu tarafından hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni’nde Kaya Klinik Sağlık Turizm Ticaret Limited Şirketi “Veri Sorumlusu” bünyesinde kişisel verilerin işlenmesi, gizliliğin, temel hakların ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme yapılmaktadır.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz Kaya Klinik Sağlık Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?
Veri Sorumlusuna; Hasta sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:

* Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
* Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
* Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
* Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
* İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
* İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
* İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
* Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
* Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
* Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
* Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
* Talep / Şikayetlerin Takibi
* Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
* Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?
Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz,
* Belge Aslı
* Muhasebe Programı
* Yazılım Programı
* Talep Formu
* Belge Yönetim Yazılımı
* Bilgisayar Ortamı
* E-posta
* Özel Entegrasyon Programı
* Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
* Web Tabanlı Yazılım
* Form Kaydı
* İletişim Formu
* Veri Kayıt Aracı
* El yazısı
* Hard Copy

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Açık Rızanın Alınması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi İle Sağlık Hizmetlerinin Planlanması, Yönetimi Ve Finansmanı, Sözleşme İmzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
* Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
* Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
* İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.
* Kişisel Verileriniz: Operasyonel İşlemler, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunum, Veri İşleyenlere İletim sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir, alıcı gruplarına aktarılabilecektir.
* Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz yalnızca, İdare Talebi, Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
* Yurtdışı Aktarım: tarafınızca anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi halinde, bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olduğundan yalnızca ad, soyad, iletişim ve YALNIZCA GEREKTİĞİNDE sağlık bilgileriniz anlık iletişim sunucularına aktarılmaktadır. Diğer kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz opdrmuammerkaya.com adresinden ulaşabileceğiniz "Veri Sahibi Başvuru Formu"nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. * Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.
* Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
* KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme
* Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi No:7/1 Manavgat/ANTALYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Kaya Klinik Sağlık Turizm Ticaret Limited Şirketi
Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi No:7/1 Manavgat/ANTALYA
0 (532) 058-5879
[email protected]